Back
Distribusi Mata kuliah 2015/2016
No Kd MK Mata Kuliah SKS Ket
1 08100101 Pengantar Agama Islam* 2 Wajib
2 08100102 Kemuhammadiyahan* 2 Wajib
3 08100103 Dasar-Dasar Psikologi 6 Wajib
4 08100104 Bahasa Indonesia dan Penulisan Karya Ilmiah 4 Wajib
5 08100105 Bahasa Inggris 4 Wajib
6 08100201 Bahasa Arab Al Quran 2 Wajib
7 08100202 Perkembangan Sepanjang Hayat 6 Wajib
8 08100203 Teori kepribadian 8 Wajib
9 08100204 Kreatif & Inovatif 4 Wajib
10 08100301 Ibadah* 2 Wajib
11 08100302 Aqidah* 2 Wajib
12 08100303 Biopsikologi 4 Wajib
13 08100304 Psikologi Sosial Terapan 8 Wajib
14 08100305 Hubungan Interpersonal 4 Wajib
15 08100401 Psikologi Pendidikan 8 Wajib
16 08100402 Psikologi Industri & Organisasi 8 Wajib
17 08100403 Psikologi Dakwah (IDI1) 4 Wajib
18 08100501 Psikologi Klinis 4 Wajib
19 08100502 Pendidikan Anak Khusus 4 Pilihan
20 08100503 Kewirausahaan 4 Wajib
21 08100504 Manajemen SDM dan Pengembangan Karakter 8 Wajib
22 08100601 Statistik dan Psikometri 6 Wajib
23 08100602 Penelitian Kualitatif 4 Wajib
24 08100603 Konseling* 6 Wajib
25 08100604 Muamalah* 2 Wajib
26 08100701 Pancasila* 2 Wajib
27 08100702 Kode Etik Psikologi* 2 Wajib
28 08100703 Akhlak* 2 Wajib
29 08100704 Penelitian Kuantitatif 6 Wajib
30 08100705 Konsep Islam & Psikologi (IDI2) 4 Wajib
31 08100706 Konseling Kesehatan Reproduksi 4 Pilihan
32 08100801 Psikologi Positif & Kesehatan Mental 4 Wajib
33 08100802 Skripsi 6 Wajib

*Mata Kuliah harus diambil bersamaan